Beleid


Ons pedagogisch beleid ontwikkelt zich steeds opnieuw met veranderende inzichten en in een veranderende samenleving. Het pedagogisch beleidsplan is geen eindproduct maar een zich continue ontwikkelend proces. Het is gebaseerd op de eisen die de Wet Kinderopvang stelt, maar houdt met nadruk ook rekening met wensen, ideeën en opvattingen van de ouders die gebruikmaken van de kinderopvang alsmede ook met de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij BSO Bouncer. Dit inzicht maakt dat het pedagogisch beleidsplan elke twee jaar kritisch wordt bekeken en indien nodig zal worden aangepast.

In het pedagogisch beleidsplan van BSO Bouncer maken wij duidelijk waar wij als BSO voor staan, als het gaat om ons pedagogisch klimaat en het pedagogisch handelen van de groepsleiding. Wij zijn van mening dat goede en pedagogisch verantwoorde kinderopvang meer is dan het puur opvangen van kinderen op de momenten dat ouders andere bezigheden hebben. Wij zien onszelf als partner in de opvoeding en willen samen met de ouders en verzorgers handelen in het belang van het kind.

Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op onze locatie.