Kinderparticipatie


Buitenschoolse opvang is voor de kinderen vrije tijd; wij vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen mee kunnen denken over de invulling van de tijd die zij bij de opvang doorbrengen. Kinderparticipatie ondersteunt de opvoeding van kinderen tot mondige burgers. Kinderen leren opkomen voor zichzelf, leren onderhandelen en leren dat hun mening er ook toe doet. Het geeft kinderen daadwerkelijke invloed op hun dagelijkse leefomgeving. Uiteraard hangt de mate van inspraak onder andere af van de leeftijd van het kind. We vinden het belangrijk om al op jonge leeftijd te beginnen met kinderparticipatie.

Door kinderparticipatie ervaren de kinderen dat ze invloed kunnen uitoefenen op het dagelijks reilen en zeilen bij de BSO. Over het algemeen zullen de kinderen zich meer betrokken gaan voelen bij wat er gebeurt en welke activiteiten er worden aangeboden. Deze betrokkenheid kan leiden tot tevredenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Bij de oudste kinderen leidt kinderparticipatie er toe dat de inrichting van de BSO en het aanbod van activiteiten beter aansluit bij hun wensen en behoeften, zodat zij zich meer betrokken zullen voelen.
Verder ontwikkelen de kinderen persoonlijke vaardigheden met betrekking tot communiceren en onderhandelen. Zij vergroten hun zelfvertrouwen omdat zij zich serieus genomen voelen.

Daarnaast heeft ook de groepsleiding grote baat bij kinderparticipatie; door het overleg en de samenwerking met de kinderen zien zij nieuwe uitdagingen in hun werk en wordt de verantwoordelijkheid voor het dagelijks programma gedeeld met de kinderen.

Kinderparticipatie kan bij elke leeftijd worden ingezet. Echter; hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer er verwacht wordt van de groepsleiding.
Voor het slagen van kinderparticipatie is het belangrijk dat de groepsleiding duidelijke grenzen aangeeft. De kinderen moeten weten waarover zij kunnen meebeslissen en hoe groot hun invloed is. Wanneer er geen grenzen worden gesteld, kunnen bij de kinderen verwachtingen worden gewekt die niet gerealiseerd kunnen worden. De kinderen zullen dan teleurgesteld raken omdat zij het gevoel hebben dat er geen rekening is gehouden met hun wensen.