GGD


De GGD toetst in opdracht van de gemeenten de kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. De GGD- inspecteur vormt een oordeel over een kinderopvangorganisatie onder meer aan de hand van:

  • De inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;

  • Observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan;

  • Gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;

  • Een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.

De GGD- inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Dit rapport wordt zowel naar de gemeente als naar het kindercentrum gestuurd. Ook ouders hebben het recht om het inspectierapport in te zien. Alle kindercentra, gastouderbureaus en gastouders zijn wettelijk verplicht een inspectierapport van de GGD over de opvangvoorziening op de eigen website te plaatsen. Heeft de instelling geen website, dan moet het rapport op de betreffende locatie worden neergelegd op een voor ouders goed zichtbare plaats.

BSO Bouncer voldoet aan de wettelijke eisen. De inspectierapporten zijn te downloaden via de website en zijn op locatie in te zien.