Begeleiding van kwetsbare kinderen


BSO Bouncer biedt de mogelijkheid tot opvang van “kwetsbare kinderen”; dit zijn kinderen met een specifieke zorgvraag. Kwetsbare kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig hebben omdat ze, bijvoorbeeld, een ontwikkelings- en/of gedragsprobleem hebben. De kinderopvang biedt in het algemeen de ruimte voor kinderen om zich te ontwikkelen binnen een veilige sfeer. Veelal zijn dit kinderen die hun ontwikkeling doorlopen zoals dit wordt verwacht. Echter bevinden zich binnen de kinderopvang ook steeds vaker kinderen die signalen afgeven van ontwikkelingsstoornissen. Er is geen duidelijke grens wanneer iets als afwijkend kan of moet worden gezien. Er zijn echter wel marges waarbinnen kinderen bepaalde ontwikkelingen moeten doormaken. Bij kinderen waarbij afwijkingen snel en duidelijk zichtbaar zijn, vinden ouders vaak snel hulp. Bij kwetsbare kinderen is dit niet het geval. Dit is een groep kinderen waar “iets” mee is. Dat onbestemde iets wordt soms pas geleidelijk aan duidelijk en zolang dit onbestemd is, kan er niet worden vastgesteld wat het is, hoe het eruit ziet en welke hulp passend is. Bij het signaleren van dit afwijkende gedrag gaat het dus niet om diagnostiek. Er wordt gesignaleerd dat een kind zich niet ontwikkeld zoals werd verwacht. Het onbestemde iets moet uitgelegd en aangewezen kunnen worden. Dan kan er gekeken worden of dit als afwijkend kan worden gezien en kan er naar oplossingen gezocht worden.

In de praktijk is gebleken dat er behoefte is naar handvaten voor signaleren en begeleiden van dit afwijkende gedrag. Wij spreken in dit geval over kwetsbare kinderen. Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen binnen de reguliere kinderopvang de kans krijgen zich zodanig te ontwikkelen, dat zij zich staande kunnen houden binnen de groep en dat het afwijkende gedrag te hanteren valt voor de groepsleiding De zorgcoördinator voert, samen met de groepsleiding, observaties uit en voert gesprekken met ouders en, eventueel, de leerkracht van het kind. Naar aanleiding hiervan wordt een werkplan opgesteld. Tijdens een periode van 3 maanden wordt er gewerkt aan doelen die in het werkplan staan opgesteld. Na deze periode wordt er geëvalueerd en vinden er evaluatiegesprekken plaats. Hierna worden nieuwe bevindingen opgesteld in een nieuwe werkplan in de vorm van nieuwe doelen.
Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om kwetsbare kinderen te begeleiden, buiten individuele begeleiding om. Dit kan begeleiding zijn in kleinere groepen of door het inzetten van middelen om de gestelde doelen te behalen. Wij zijn van mening dat op deze manier, zowel individueel, als in groepsverband met behulp van bepaalde middelen en methodieken, kwetsbare kinderen kunnen worden opgevangen binnen de reguliere kinderopvang.