Veiligheid


Wij zijn van mening dat veiligheid begint bij de houding van de pedagogisch medewerkers. De meeste ongelukken zijn te wijten aan gedrag waarbij de regel die veiligheid moet waarborgen niet wordt nageleefd. Om juist deze vorm van veiligheid optimaal te waarborgen moet er sprake zijn van een dynamisch proces waarbij pedagogisch medewerkers steeds weer stil moeten staan bij de gevolgen die hun handelen kan veroorzaken indien niet wordt gewerkt conform de regels. Foutieve handelingen van pedagogisch medewerkers kunnen nooit helemaal worden uitgesloten. Maar juist door de methode van confrontatie van eigen gedrag, worden de medewerkers constant aan de regels herinnerd. De regels zijn beschreven in de werkafspraken en instructies. Alle medewerkers bij BSO Bouncer hebben voor aanvang van hun werkzaamheden kennis genomen van deze regels. Wekelijks worden de werkafspraken en werkinstructies gezamenlijk doorgenomen en geëvalueerd. Indien nodig worden de regels bijgesteld. Daarnaast vragen wij ook de ouders en andere personen bij BSO Bouncer mee te werken aan ons veiligheidsbeleid.

Op basis van de Wet Kinderopvang is elke kinderopvangorganisatie verplicht een risico-inventarisatie veiligheid bij te houden. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich zou kunnen voordoen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een actieplan opgesteld waarin omschreven staat welke maatregelen er genomen zijn. Jaarlijks worden deze risico-inventarisatielijsten gecontroleerd tijdens de inspectie door de GGD.

BSO Bouncer maakt voor het opstellen van de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid gebruik van de Risicomonitor. De Risico-inventarisatie ligt ter inzage op de locatie van uw kind.